GLORY週六籃球聯賽- 本週賽程

日期主隊-淺色球衣結果客隊-深色球衣時間場地 備註

GLORY週六籃球聯賽-挑戰組賽程

日期主隊-淺色球衣結果客隊-深色球衣時間場地 備註
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

GLORY週六籃球聯賽-一般組第一組賽程

日期主隊-淺色球衣結果客隊-深色球衣時間場地 備註
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

GLORY週六籃球聯賽- 一般組第二組賽程

日期主隊-淺色球衣結果客隊-深色球衣時間場地 備註
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 

Close Menu